In het commissiedebat van 23 juni 2022 is als vervolg een tweeminutendebat afgesproken. Er is dan de mogelijkheid om moties in te dienen. We hebben Kamerleden gesproken in aanloop naar dit vervolgdebat om onze belangrijkste punten mee te geven. Het tweeminutendebat was donderdag 7 juli 2022.

Vijf Kamerleden van PvdA, CDA, D66, GroenLinks en PVV hebben van de twee minuten spreektijd gebruik gemaakt. Ze hebben nogmaals het belang van de verbeterpunten onderstreept. Dit lees je terug in ons bericht Na nuttig pgb-debat nu verbeterpunten waarmaken over het commissiedebat.

Lage tarieven

Fleur Agema (PVV) stelt dat steeds meer gemeenten hun lage pgb-tarieven naar het wettelijk minimumloon (wml) verlagen. De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot steeds meer bedrijven die hun medewerkers boven het wml betalen. Hierdoor neemt het tekort aan verzorgers toe en komen budgethouders zonder verzorgers te zitten. Dit geeft voor hen een existentieel probleem. En de perverse prikkel ontstaat dat gemeenten geld overhouden, dat ze aan andere zaken dan zorg en ondersteuning kunnen besteden.  Daarom vraagt Fleur Agema aan de regering ervoor te zorgen dat gemeenten marktconforme pgb-tarieven betalen

De andere motie van Lisa Westerveld (GroenLinks), Mohamed Mohandis (PvdA) en Maarten Hijink (SP) ging het over de ontoereikende pgb-tarieven in de Jeugdwet en de Wmo. De minister heeft op beide moties toegezegd om met gemeenten en belangenorganisaties een uitlegbare en simpele werkwijze uit te werken voor het berekenen van toereikende pgb-tarieven.

Werkgeverschap

Voor het pgb is een degelijke administratie nodig. Maar het werkgeverschap is een zeer omvangrijke last voor budgethouders geworden, aldus Agema. Zij dragen bijvoorbeeld ook de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van onder andere de Wet poortwachter en de Wet arbeidsmarkt in balans. Het maakt het werkgeverschap net zo omvangrijk als dat van een bedrijf, terwijl budgethouders niet voor het ondernemerschap gekozen hebben. Ze zijn ertoe veroordeeld door levenslange en levensbrede lichamelijke beperkingen. Agema vraagt de regering te onderzoeken hoe het werkgeverschap voor budgethouders significant vereenvoudigd kan worden. Ook dit neemt de minister tijdens het debat over.

Moties

Daarnaast hebben een aantal Kamerleden een motie ingediend. Deze moties gaan over de verbeteringen die nodig zijn om van het pgb weer een sterk en stevig instrument te maken. Het gaat om de volgende moties:

  • Mensen met een langdurige beperking of ziekte moeten elk jaar, en in veel gevallen nog vaker, een herindicatie voor zorg en ondersteuning aanvragen. Het is mensonterend om mensen telkens te laten bewijzen dat zij nog steeds dezelfde langdurige beperking of ziekte hebben en daarom zorg en/of ondersteuning nodig hebben. Een evaluatiemoment met een sterk dienstverlenend karakter waar wordt besproken of geleverde ondersteuning nog passend is, kan waardevol zijn. De regering moet ernaar streven om voor de kerst met gemeenten en zorgverzekeraars concrete afspraken te maken om de indicatieduur langer te laten zijn met als uitgangspunt de duur van een beperking. En een alternatief evaluatiemoment te organiseren waar dienstverlening centraal staat. De motie van Lucille Werner (CDA) en Mohammed Mohandis (PvdA) is met algemene stemmen aangenomen.
  • Budgethouders met een levenslange en levensbrede hulpvraag worden door gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Ze moeten elke keer weer hun verhaal doen als ze hulp nodig hebben vanuit verschillende zorgwetten en op verschillende levensterreinen. En ze zouden juist ontlast moeten worden van onnodige bureaucratie. Lucille Werner (CDA) en Fonda Sahla (D66) vragen de regering te onderzoeken wat er nodig zou zijn om binnen het huidige stelsel zo spoedig mogelijk één loket – bijvoorbeeld bij de gemeente – in te richten voor persoonsgebonden budgetten. De motie is aangenomen.
  • Zorg door familie is een meerwaarde en zeer nodig door het personeelstekort in de zorg. En dat geldt niet alleen voor kinderen met een intensieve zorgvraag. De vraag aan de minister is om te onderzoeken hoe voor alle zorgwetten een sociaal vangnet voor deze naasten kan worden geboden. De motie van Mohamed Mohandis (PvdA) en Lucille Werner (CDA) is met algemene stemmen aangenomen.
  • Lisa Westerveld (GroenLinks) en Mohamed Mohandis (PvdA) vragen het pgb uit de Zorgverzekeringswet ook aan te sluiten op het pgb portaal. Ouders die voor hun ernstig zieke kind zorgen zijn veel tijd kwijt zijn aan administratieve lasten. Het pgb portaal kan hierbij enorm helpen. En aansluiting van het Zvw-pgb helpt ook op weg naar een integraal pgb. De motie is aangenomen.

Wat vinden en doen wij?

We zijn blij met de uitkomsten van het tweeminutendebat en de aangenomen moties. Deze onderwerpen staan ook allemaal in ons programma 2021 – 2025 als oplossing om van het pgb weer het instrument te maken waarvoor het is bedoeld. Dit kan mede met langdurige indicaties, toereikende tarieven, minder administratieve lasten worden bereikt. Daarom is het ook zo belangrijk dat budgethouders met een Zvw-pgb van het pgb portaal gebruik kunnen gaan maken.

Naast de uit te voeren moties zal de komende regeerperiode hard gewerkt moeten worden aan de uitkomsten van het onderzoek ‘Betekenis en waarde van het pgb’. Het is belangrijk nu de juiste stappen te nemen om het pgb weer sterk en stevig te krijgen. We zullen bij veel van de uit te werken oplossingen worden betrokken. Natuurlijk houden we goed in de gaten of de toegezegde acties en aangenomen moties ook worden uitgevoerd. Verder blijven we ons ook inzetten voor:

  1. goede informatie en voorlichting  aan budgethouders en verstrekkers (toerusting);
  2. landelijke uitvoeringskaders voor toereikende tarieven, duur van de indicatie, inzet van naasten en gebruikelijke zorg en toerusting van budgethouders;
  3. betere indicatiestelling door onafhankelijke deskundigen en maatwerkindicaties.