Afgelopen juni, nog voordat de Tweede Kamer met reces ging, vond er een schriftelijk overleg plaats over het Zvw-pgb en de uitkomsten van de monitor 2015. De Kamerleden stelden veel vragen waar staatssecretaris Van Rijn uitgebreid op inging. De antwoorden staan in een lange brief van 50 pagina’s. We lichten de meest opmerkelijke punten voor budgethouders met een pgb van de zorgverzekeraar toe.

Monitor Zvw-pgb

In de zogenoemde Monitor 2015, een onderzoek naar de uitvoering van het Zvw-pgb over het jaar 2015, werden zorgverzekeraars door middel van vragenlijsten en interviews naar hun ervaringen gevraagd. Vanwege de strenge wet op de privacy konden de ervaringen van budgethouders niet worden meegenomen in deze monitor. Hierover zijn veel Kamervragen gesteld. De staatssecretaris doet de toezegging dat hij gaat bekijken op welke manier de ervaringen van budgethouders meegenomen kunnen worden in een volgende monitor (over 2016).

Gewaarborgde hulp

De staatssecretaris doet de toezegging te gaan kijken of de regeling die er bestaat voor de gewaarborgde hulp in de Wlz, ook van toepassing kan zijn in de Zvw. Voor het Zvw-pgb is het dan, net is in de Wlz, ook wenselijk dat de gewaarborgde hulp alleen iemand is, waarvan de vrijheid niet is ontnomen en die niet in de schuldsanering zit.

Planbaarheid van zorg

De staatssecretaris beantwoordt ook vragen over de planbaarheid van zorg en de mogelijke afwijzing van een pgb om die reden. In de praktijk blijkt er vaak veel meer achter een afwijzing te zitten en er moet eerst goed worden uitgezocht wat er precies aan de hand is. Er wordt daarom onder andere met de verschillende partijen bekeken hoe het proces van indiceren zo goed mogelijk kan plaats vinden. Welke praktische hulpmiddelen de wijkverpleegkundige nodig heeft om de indicatie zo eenduidig mogelijk te kunnen doen.

Regeling komend jaar

Voor 2017 worden nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt, samen met Zorgverzekeraars Nederland en Per Saldo. Eén van de onderwerpen daarbij is de vraag voor wie het pgb precies bedoeld is en vervolgens hoe die personen daarvoor in aanmerking komen? De toepassing van de inhoudelijke criteria, waaronder onplanbare zorg, zullen daarbij ook aan de orde komen.

Meer lezen

Alle antwoorden op de Kamervragen kunt u teruglezen op de website van de Tweede Kamer.