Per Saldo maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budgetMet ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hier leest u meer over:


Per Saldo en de agenda

Awbz (zorgkantoor)

Aanvragen indicatie Awbz

Hebt u zorg of begeleiding nodig, neem dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg (BJz).

U hebt geen doorverwijzing nodig om een indicatie voor zorg of begeleiding aan te vragen. U kunt zich zelf, rechtstreeks aanmelden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of bij het Bureau Jeugdzorg (alleen voor jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen).

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Voor het indienen van een aanvraag volgt u de volgende stappen:
 1. Lees de aanvraagprocedure van AWBZ-zorg op de website van het CIZ

 2. Vul het digitaal invulbare aanvraagformulier in, sla het ingevulde formulier op op uw computer, en print het uit

 3. Of print het aanvraagformulier, vul het in met pen en maak een kopie

 4. Stuur het (originele) formulier plus eventuele bijlagen op naar het CIZ. Hier vindt u het adres van de CIZ-vestiging bij u in de buurt (vul in de middenkolom uw postcode in)

 5. Bewaar de kopie of het bestand van het ingevulde formulier op uw computer voor uw eigen administratie, zodat u het formulier later nog eens kan inzien.
  Een kopie van het formulier is ook belangrijk wanneer u gebruik wilt maken van het dossieronderzoek bij Per Saldo, mogelijk voor Plusleden, zonder ingevuld formulier is dossieronderzoek niet mogelijk

Herindicatie

Als er niets is veranderd in uw situatie en u wilt een indicatie die begint waar uw vorige indicatie eindigt, dan kunt u het beste uw aanvraag indienen vanaf 6 weken voordat de indicatie verloopt. Voor de zekerheid kunt u bij uw aanvraag vermelden dat u een aansluitende indicatie wilt. 

Bij uw aanvraag stuurt u kopieën mee van alle medische en diagnostische gegevens die voor uw aanvraag van belang kunnen zijn. Denk aan verklaringen en andere gegevens van de huisarts, het ziekenhuis of het revalidatiecentrum, enzovoorts. De originelen houdt u zelf. Vuistregel bij het aanleveren van informatie is dat deze niet ouder mag zijn dan vijf jaar. Chronische aandoeningen zijn hierop een uitzondering: de rapportage met de diagnose, ongeacht de datum, is akkoord. Bij kinderen bij wie een diagnose nog kan veranderen, wordt rapportage van recentere datum verwacht. Bij kinderen is dit standaard twee jaar, waarbij uitzonderingen kunnen worden gemaakt zoals bij kinderen met autisme. Lees meer in onze slimme lijst Herindicatie (doorscrollen naar de letter H).

Vervroegde herindicatie

Het CIZ beschouwt een aanvraag voor herindicatie die langer dan 6 weken voor afloop van de lopende indicatie binnenkomt, als een vervroegde herindicatie, waar haast achter kan zitten. De hele indicatie wordt opnieuw gedaan en deze gaat zo snel mogelijk in, op de datum van afgifte. Zowel bij een lagere als hogere herindicatie kan dit nadelig zijn. De meeste problemen hebt u wanneer de indicatie lager uitvalt en u hier met het afsluiten van contracten geen rekening mee hebt gehouden. Bij een hogere indicatie hebt u tijd nodig om zorg te organiseren en kunt u niet vanaf het begin af aan uw totale pgb benutten.

Terug naar boven


Bureau Jeugdzorg (BJz)

Op de website Bureau Jeugdzorg vindt u de adressen van de regionale vestigingen van het Bureau Jeugdzorg.
In het document 'Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische
problematiek', versie 7.0, januari 2013 beschrijft Bureau Jeugdzorg hoe zij invulling geeft aan haar wettelijke taak en opvatting bij het stellen van een indicatie voor kinderen onder de 18. U kunt het document downloaden via de website van Jeugdzorg.
Kijk ook op www.welkezorghebiknodig.nl om van tevoren zicht te krijgen op de zorg die een jongere nodig heeft.

Herindicatie

Bij uw aanvraag stuurt u kopieën mee van alle medische en diagnostische gegevens die voor uw aanvraag van belang kunnen zijn. Denk aan verklaringen en andere gegevens van de huisarts, het ziekenhuis of het revalidatiecentrum, enzovoorts. De originelen houdt u zelf. Vuistregel bij het aanleveren van informatie is dat deze niet ouder mag zijn dan vijf jaar. Chronische aandoeningen zijn hierop een uitzondering: de rapportage met de diagnose, ongeacht de datum, is akkoord. Bij kinderen bij wie een diagnose nog kan veranderen, wordt rapportage van recentere datum verwacht. Bij kinderen is dit standaard twee jaar, waarbij uitzonderingen kunnen worden gemaakt zoals bij kinderen met autisme. Lees meer in onze slimme lijst Herindicatie (doorscrollen naar de letter H).

18-23 jaar

De afspraken over het indiceren van Awbz-zorg door Bureau Jeugdzorg voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, zijn in januari 2013 aangescherpt en geactualiseerd. Deze jongeren komen in aanmerking voor een (her)indicatie door Bureau Jeugdzorg:

 • Als er sprake is van voortzetting van Awbz-jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg heeft een indicatiebesluit afgegeven voor het 18-de jaar en deze indicatie moet verlengd worden na het 18de jaar. 
 • Als er een 1ste aanvraag wordt ingediend bij bureau Jeugdzorg voor het 18-de jaar, terwijl het besluit na het 18de jaar kan liggen. Dan neemt Bureau Jeugdzorg dit besluit. 
 • Als er eerder een besluit is afgegeven door Bureau Jeugdzorg, deze indicatie is afgerond en zorg is gestopt, maar binnen 6 maanden na afronding van deze zorg opnieuw Awbz-zorg nodigis. Bureau Jeugdzorg indiceert dan opnieuw de zorg die nodig is.

 

Terug naar boven


Buitenland

Indicatie voor mensen in en uit het buitenland. Lees hiervoor het artikel van 29 december 2012.


Terug naar boven


Pgb en schulden

Wanneer u failliet bent verklaard, surcéance van betaling hebt of in een schuldsaneringstraject zit, kan een pgb niet worden geweigerd. Daar heeft de rechter een stokje voor gestoken. Wel heeft het zorgkantoor de bevoegdheid om budgethouders of hun ouders het pgb bij gebleken misbruik te ontnemen, bijvoorbeeld wanneer zij met het pgb hun persoonlijke schulden hebben afgelost. Vanaf 1 januari 2011 bent u verplicht het zorgkantoor te melden dat u (of ouders van budgethouders onder de 18 jaar) in een schuldsaneringstraject zit.

Terug naar boven


Pgb en justitie

Een AWBZ-verzekerde in detentie of in een TBS-kliniek valt voor zijn Awbz-zorg onder de verantwoordelijkheid van Justitie.

Wanneer begint en eindigt deze verantwoordelijkheid?

 • De verantwoordelijkheid voor Justitie begint als een verdachte, na waarschijnlijk enige tijd in politiebewaring doorgebracht te hebben, wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.
 • De verantwoordelijkheid voor Justitie eindigt als de detentie of de TBS-behandeling eindigt. Maar de begrippen 'proefverlof' en 'proeftijd' kunnen daarbij verwarrend werken.

Proefverlof: geen pgb

Verblijf in een TBS-klliniek kan gevolgd worden door proefverlof. Tijdens het proefverlof bestaat geen recht op Awbz-aanspraken en dus ook niet op een pgb. Betrokkene kan tijdens het proefverlof begeleid worden door de reclassering maar valt nog onder verantwoordelijkheid van de TBS-kliniek. Het proefverlof eindigt met een rechterlijke uitspraak. Met die rechterlijke uitspraak eindigt ook de verantwoordelijkheid van Justitie voor de zorg. Lees voor informatie hierover op www.rijksoverheid.nl

Proeftijd: wel pgb

Gedetineerden kunnen vervroegd in vrijheid worden gesteld. Aan de vervroegde vrijlating kunnen voorwaarden worden verbonden en voor die voorwaarden zal een proeftijd worden vastgesteld. Ook zal er sprake zijn van begeleiding door de reclassering. Maar een (vervroegd) vrijgelaten gedetineerde heeft weer Awbz-aanspraken en kan dus weer een pgb krijgen. Ook als hij te maken heeft met een proeftijd en begeleid wordt door de reclassering. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Samenvattend

 • De TBS'er op proefverlof krijgt geen pgb
 • De ex-gedetineerde met een proeftijd krijgt wel pgb.

In voorkomende gevallen zal de reclasseringsmedewerker kunnen uitleggen welke situatie van toepassing is.
 

Terug naar boven


Pgb en rechtsbescherming

Ouders zijn automatisch wettelijk vertegenwoordiger van hun kind, totdat hij/zij de 18-jarige leeftijd bereikt. Volgens de wet zijn volwassenen vanaf 18 jaar zelf  verantwoordelijk voor het beheer van het pgb. Wat moet u doen als uw zoon of dochter dat vanwege zijn/haar beperking dat niet kan?

Regeling Awbz 2014

Hierin staat dat ‘wanneer een budgethouder niet in staat kan worden geacht om zelf of met hulp van een derde op verantwoorde wijze gebruik te maken van het pgb, het budget door het zorgkantoor wordt geweigerd. De eventuele derde dient een juridische titel te hebben om voor de budgethouder op te treden.’

Tekst regeling klopt niet

Omdat het Per Saldo niet duidelijk was wat precies onder een ‘juridische titel’ wordt verstaan, zijn de juristen dat gaan uitzoeken. Het Zorginstituut Nederland, voorheen het CVZ, dat de overheid adviseert over de inhoud van de regeling, geeft een duidelijk antwoord. De hierboven vermelde tekst is tegen het advies van het Zorginstituut Nederland in, in de Regeling Awbz terechtgekomen. In de wettekst zijn namelijk geen aanknopingspunten voor het verplicht stellen van bewindvoering of curatele.

Budgethouders kunnen er daarom vanuit gaan dat met ‘juridische titel’ wordt bedoeld: vertegenwoordiger of gemachtigde.

Geen rechtsbescherming vereist

Dit betekent dat zorgkantoren die wel wettelijke vertegenwoordiging eisen, daar niet het recht toe hebben. Ouders kunnen zonder een vorm van rechtsbescherming het pgb van hun volwassen kind met een beperking blijven beheren.

Komt het toch voor, bel Per Saldo!

Wilt u meer lezen over rechtsbescherming, ga naar Brochure over rechtsbescherming voor mensen met een verstandelijke beperking.

Terug naar boven


Meer informatie

Informatie kijk op www.rijksoverheid.nl.

Wilt u meer weten over de indicatiestelling? Bij Hoe verloopt de indicatie krijgt u meer informatie over hoe de indicatie precies in zijn werk gaat. Leden kunnen meer informatie krijgen om zich goed voor te kunnen bereiden op de (her)indicatie. Deze informatie kunt u vinden in de slimme lijst  'Aanvraag van een pgb, wat u vooraf moet weten' en '(Her)indicatie, pgb-aanvraag in 12 stappen'. 

Terug naar boven

Pagina delen

'Veranderingen in de pgb-zorg 2015' / Lid worden

Verschijnt 16 december, voor leden en abonnees. 

Klik voor de inhoud van deze special op 'EigenWijs' hiernaast.

Nog geen lid of abonnee? Klik hierboven op 'Lid worden'. 

Hier vindt u ook informatie over hoe u kunt opzeggen. 

Hoe groter we zijn, hoe meer invloed we hebben!

cover eigenwijs

Eigenwijs

Verschijnt 16 decem-

ber met o.a. Special 

veranderingen pgb-zorg; Welke zorg-

verzekeraar?; Woon-

initiatievendag 2014