Per Saldo maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budgetMet ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hier leest u meer over:


Per Saldo en de agenda

Wlz (voorheen Awbz)

Aanvragen indicatie Wlz

Hebt u zorg of begeleiding nodig, neem dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

U hebt geen doorverwijzing nodig om een indicatie voor zorg vanuit de Wlz aan te vragen. U kunt zichzelf rechtstreeks aanmelden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Aanvraag indienen bij het CIZ

U volgt de volgende stappen:
 • U print het formulier 'Aanvraag langdurige zorg', vult het in en ondertekent het formulier.
 • U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen. Dan stuurt u het machtigingsformulier mee met de aanvraag.
 • Voor mensen met een psychogeriatrische aandoening geldt: een aanvraag voor zorg vanuit de Wlz kan ook door de partner van de aanvrager of een van de kinderen ondertekend worden, als deze aanvraag gedaan wordt in combinatie met een aanvraag voor een Bopz-toets. Dat geldt alleen. Lees meer.
 • U stuurt het formulier samen met de volgende documenten op naar het CIZ: kopie van een geldig identiteitsbewijs, indien van toepassing een bewijs dat u wettelijk vertegenwoordiger bent, kopieën van medische gegevens die belangrijk zijn voor de aanvraag (zie punt 13 op het formulier).
 • Kijk ook op het overzicht benodigde informatie van het CIZ
 • Woont u in het buitenland of komt u uit het buitenland en woont u tijdelijk in Nederland, dan kan het CIZ de informatie alleen beoordelen als deze in de Nederlandse taal is opgesteld, of in het Nederlands is vertaald (originele verklaring in de andere taal meesturen). U stuur uw informatie op naar dit adres.
 • Bewaar de kopie van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie.

  Een kopie van het formulier is ook belangrijk wanneer u gebruik wilt maken van het dossieronderzoek bij Per Saldo, mogelijk voor Plusleden, zonder ingevuld formulier is dossieronderzoek niet mogelijk

 • Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl of meld u aan voor de nieuwsbrief van het CIZ.

Herindicatie

Als er niets is veranderd in uw situatie en u wilt een indicatie die begint waar uw vorige indicatie eindigt, dan kunt u het beste uw aanvraag indienen vanaf 6 weken voordat de indicatie verloopt. Voor de zekerheid kunt u bij uw aanvraag vermelden dat u een aansluitende indicatie wilt. 

Bij uw aanvraag stuurt u kopieën mee van alle medische en diagnostische gegevens die voor uw aanvraag van belang kunnen zijn. Denk aan verklaringen en andere gegevens van de huisarts, het ziekenhuis of het revalidatiecentrum, enzovoorts. De originelen houdt u zelf. Vuistregel bij het aanleveren van informatie is dat deze niet ouder mag zijn dan vijf jaar. Chronische aandoeningen zijn hierop een uitzondering: de rapportage met de diagnose, ongeacht de datum, is akkoord. Bij kinderen bij wie een diagnose nog kan veranderen, wordt rapportage van recentere datum verwacht. Bij kinderen is dit standaard twee jaar, waarbij uitzonderingen kunnen worden gemaakt zoals bij kinderen met autisme. Lees meer in onze slimme lijst Herindicatie (Scrol naar de letter H).

Vervroegde herindicatie

Het CIZ beschouwt een aanvraag voor herindicatie die langer dan 6 weken voor afloop van de lopende indicatie binnenkomt, als een vervroegde herindicatie, waar haast achter kan zitten. De hele indicatie wordt opnieuw gedaan en deze gaat zo snel mogelijk in, op de datum van afgifte. Zowel bij een lagere als hogere herindicatie kan dit nadelig zijn. De meeste problemen hebt u wanneer de indicatie lager uitvalt en u hier met het afsluiten van contracten geen rekening mee hebt gehouden. Bij een hogere indicatie hebt u tijd nodig om zorg te organiseren en kunt u niet vanaf het begin af aan uw totale pgb benutten.

Terug naar boven


Pgb en schulden

Wanneer u failliet bent verklaard, surcéance van betaling hebt of in een schuldsaneringstraject zit, kan een pgb niet worden geweigerd. Daar heeft de rechter een stokje voor gestoken. Wel heeft het zorgkantoor de bevoegdheid om budgethouders of hun ouders het pgb bij gebleken misbruik te ontnemen, bijvoorbeeld wanneer zij met het pgb hun persoonlijke schulden hebben afgelost. Vanaf 1 januari 2011 bent u verplicht het zorgkantoor te melden dat u (of ouders van budgethouders onder de 18 jaar) in een schuldsaneringstraject zit.

Terug naar boven


Pgb en justitie

Een Wlz-verzekerde in detentie of in een TBS-kliniek valt voor zijn Wlz-zorg onder de verantwoordelijkheid van Justitie.

Wanneer begint en eindigt deze verantwoordelijkheid?

 • De verantwoordelijkheid voor Justitie begint als een verdachte, na waarschijnlijk enige tijd in politiebewaring doorgebracht te hebben, wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.
 • De verantwoordelijkheid voor Justitie eindigt als de detentie of de TBS-behandeling eindigt. Maar de begrippen 'proefverlof' en 'proeftijd' kunnen daarbij verwarrend werken.

Proefverlof: geen pgb

Verblijf in een TBS-klliniek kan gevolgd worden door proefverlof. Tijdens het proefverlof bestaat geen recht op Wlz-aanspraken en dus ook niet op een pgb. Betrokkene kan tijdens het proefverlof begeleid worden door de reclassering maar valt nog onder verantwoordelijkheid van de TBS-kliniek. Het proefverlof eindigt met een rechterlijke uitspraak. Met die rechterlijke uitspraak eindigt ook de verantwoordelijkheid van Justitie voor de zorg. Lees voor informatie hierover op www.rijksoverheid.nl

Proeftijd: wel pgb

Gedetineerden kunnen vervroegd in vrijheid worden gesteld. Aan de vervroegde vrijlating kunnen voorwaarden worden verbonden en voor die voorwaarden zal een proeftijd worden vastgesteld. Ook zal er sprake zijn van begeleiding door de reclassering. Maar een (vervroegd) vrijgelaten gedetineerde heeft weer Wlz-aanspraken en kan dus weer een pgb krijgen. Ook als hij te maken heeft met een proeftijd en begeleid wordt door de reclassering. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Samenvattend

 • De TBS'er op proefverlof krijgt geen pgb
 • De ex-gedetineerde met een proeftijd krijgt wel pgb.

In voorkomende gevallen zal de reclasseringsmedewerker kunnen uitleggen welke situatie van toepassing is.

Terug naar boven


Pgb en rechtsbescherming

Ouders zijn automatisch wettelijk vertegenwoordiger van hun kind, totdat hij/zij de 18-jarige leeftijd bereikt. Zijn ouders als vertegenwoordiger van hun volwassen kind met een pgb verplicht dit wettelijk te regelen? Nee, zegt het Zorginstituut Nederland.

Regeling Awbz 2014

Hierin stond dat ‘wanneer een budgethouder niet in staat kan worden geacht om zelf of met hulp van een derde op verantwoorde wijze gebruik te maken van het pgb, het budget door het zorgkantoor wordt geweigerd. De eventuele derde dient een juridische titel te hebben om voor de budgethouder op te treden.’Omdat het Per Saldo niet duidelijk was wat precies onder een ‘juridische titel’ wordt verstaan, zijn de juristen dat gaan uitzoeken.

Tekst regeling Awbz 2014 klopt niet

Het Zorginstituut Nederland dat de overheid adviseert over de inhoud van de regeling, geeft een duidelijk antwoord. De hierboven vermelde tekst is tegen het advies van het Zorginstituut Nederland in, in de Regeling Awbz terechtgekomen. In de wettekst zijn namelijk geen aanknopingspunten voor het verplicht stellen van bewindvoering of curatele. Budgethouders kunnen er daarom vanuit gaan dat met ‘juridische titel’ wordt bedoeld: vertegenwoordiger of gemachtigde.

Geen rechtsbescherming vereist

Dit betekent dat zorgkantoren die wel wettelijke vertegenwoordiging eisen, daar niet het recht toe hebben. Ouders kunnen zonder een vorm van rechtsbescherming het pgb van hun volwassen kind met een beperking blijven beheren. Komt het toch voor, bel Per Saldo!

Wilt u meer lezen over rechtsbescherming, ga naar Brochure over rechtsbescherming voor mensen met een verstandelijke beperking.

Terug naar boven


Ondersteuning

Per Saldo

Leden kunnen met al hun vragen van maandag tot en met donderdag bellen naar de ledenlijn. Plusleden kunnen gebruik maken van juridische ondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit uw gemeente

Als u een indicatie aanvraagt voor Wlz-zorg, heeft u recht op cliëntondersteuning vanuit uw gemeente. Dit is kortdurende ondersteuning voor informatie en advies.  De gemeente betaalt de onafhankelijke cliëntondersteuning. Vraag uw gemeente welke organisatie dit verzorgt. Bron: regelhulp.nl.

Terug naar boven


Meer informatie

Informatie kijk op www.rijksoverheid.nl.

Wilt u meer weten over de indicatiestelling? Bij Hoe verloopt de indicatie krijgt u meer informatie over hoe de indicatie precies in zijn werk gaat. Leden kunnen meer informatie krijgen om zich goed voor te kunnen bereiden op de (her)indicatie. Deze informatie kunt u vinden in de slimme lijst  'Aanvraag van een pgb, wat u vooraf moet weten' en '(Her)indicatie, pgb-aanvraag in 12 stappen'.

Terug naar boven

Pagina delen

'Veranderingen in de pgb-zorg 2015' / Lid worden

Toegezonden aan leden en abonnees (december 2014). 

Nog geen lid of abonnee? Ga voor informatie en aanmelding naar www.pgb.nl/lid-of-abonnee-worden. Hier vindt u ook informatie over hoe u kunt opzeggen. 

Hoe groter we zijn, hoe meer invloed we hebben!

cover eigenwijs

Eigenwijs

Verschijnt 6 oktober

Eigen regie, kern van

20 jaar pgb: 3 portret-

ten; herindicatie in 4

wetten; in gesprek met Nationale Ombudsman