Per Saldo maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budgetMet ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hier leest u meer over:


Per Saldo en de agenda

Wlz (zorgkantoor)

Zorgzwaartepakket (zzp)/zorgprofiel

Een zorgzwaartepakket wordt sinds 1 juli 2007 niet meer alleen toegekend bij opname in een instelling (met indicatie voor 'Verblijf'). Blijft u thuis wonen in plaats van in een instelling, dan kunt daarvoor een pgb krijgen in de vorm van een zorgzwaartepakket. Vanaf 2015 is de Wlz grotendeels gericht op budgethouders met een zzp. Daarnaast zijn er budgethouders die wel onder de criteria van de Wlz vallen, maar geïndiceerd zijn in functies en klassen, zoals bijvoorbeeld bij 'meerzorg'.

U vindt op deze pagina informatie over de volgende onderwerpen:


Wat is een zorgzwaartepakket (zzp)?

Een zzp is een pakket aan zorg, met daaraan verbonden een budget waarmee u uw hulp kunt inkopen. Om in aanmerking te komen voor een zzp moet zijn vastgesteld:
 • dat u een somatische, psychogeriatrische aandoening of beperking hebt, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking; voor mensen met een psychiatrische aandoening, lees hier verder
 • dat u vanwege de zorg die u nodig hebt, bent aangewezen op een beschermende woonomgeving en/of een therapeutisch leefklimaat en/of permanent toezicht
  NB Voor kinderen is vanaf januari 2012 een beschermende woonomgeving geen voorwaarde meer, zie verderop bij Zorgzwaartepakket voor kinderen
 • dat u meer dan drie etmalen (18 dagdelen) per week deze zorg nodig hebt

Het pgb-zzp is er speciaal voor mensen die thuis willen blijven wonen of willen wonen in kleinschalige woonvormen, eigen woning/aanleunwoning, geclusterde woningen, kleinschalig wonen in groepsverband, Thomashuizen of andere huizen van particulier initiatief.

Volledig pakket thuis is geen pgb

Om verwarring te voorkomen: als er wordt gesproken over een volledig pakket thuis (VPT) dan wordt bedoeld dat een instelling de zorg aan huis gaat leveren. Dit is een vorm van zorg in natura en geen pgb.

Meer informatie over het zorgzwaartepakket

In een slimme lijst van Per Saldo leest u alles over het zorgzwaartepakket. 

Terug naar boven


Vanaf 2015: zorgzwaartepakketten (zzp's)/zorgprofielen

Met ingang van 2015 spreekt het CIZ bij nieuwe indicaties niet langer over zzp's, maar over zorgprofielen. De zorgprofielen 2015 zijn nagenoeg gelijk aan de zorgzwaartepakketten.

Bij een (her)indicatie wordt vaak de beschrijving van het pakket gegeven, niet het nummer. Hieronder vindt u de beschrijvingen van de zzp’s, plus het nummer, aan de hand waarvan u uw budget kunt aflezen in de tarieventabel.

Omschrijving zorgzwaartepakketten (zzp’s)

Zzp-VV: Verpleging en verzorging

4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

9b: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

10: Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

 

Zzp VG: verstandelijke beperking

3:Wonen met begeleiding en verzorging

4: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

5: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging*

6: Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

7: (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering*

8: Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

 

Zzp LVG: licht verstandelijke beperking

1:Wonen met enige behandeling en begeleiding

2: Wonen met behandeling en begeleiding

3: Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep

4: Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

5: Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

 

Zzp SGLVG: sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicaptenzorg

1: Behandeling in een SGLVG behandelcentrum

 

Zzp LG: lichamelijke beperking

1: Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)

2: Wonen met begeleiding en enige verzorging

3: Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015)

4: Wonen met begeleiding en verzorging

5: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

6: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

7: Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

 

Zzp ZGaud: zintuiglijke beperking, auditief en communicatief

1: Wonen met begeleiding en enige verzorging (2015)

2: Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

3: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

4: Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging

 

Zzp ZGvis: zintuiglijke beperking, visueel

1: Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)

2: Wonen met begeleiding en enige verzorging

3: Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

4: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

5: Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

 

Zzp-ggz: psychiatrische problemen (Lees ook dit)

Zzp-ggz-c: valt in 2015 in zijn geheel onder Jeugdwet of Wmo.

Zzp-ggz-b: met behandeling, wordt niet meer in pgb toegekend

Nog wel voor personen met een vanuit het verleden toegekend pgb in dit zzp:

3b: Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding

4b: Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging

5b: Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering

6b: Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

7b: Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

Veranderingen

Niet langer is in een profiel de globale urenverdeling opgenomen .
Bij een  profiel staat soms de toevoeging 2015. Dat  betekent dat dit profiel vanaf 2016 niet meer bestaat. Vanaf 2016 worden bij nieuwe mensen deze zorgvragen dus ook door gemeente en zorgverzekeraars opgepakt en niet langer door de Wlz.
De geldigheidsduur is vanaf 2015 onbepaald, voor de huidige geldige indicatie. De verzekerde kan zelf een herindicatie aanvragen als de zorgbehoefte is veranderd, of gaat veranderen. maar er zijn uitzonderingen:

Voor bepaalde tijd

De volgende indicaties zijn niet voor onbepaalde tijd:

 • VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (voorheen 09b)  = maximaal 6 maanden
 • GGZ B =maximaal 3 jaar
 • LVG = maximaal 3 jaar
 • SGLVG = maximaal 3 jaar

Download het profielenoverzicht

Terug naar boven


Zzp-profielen: welk profiel past bij u?

Hiervoor kunt u de volgende informatie raadplegen:

Profielbeschrijvingen

PDF-bestandVerpleging en verzorging

PDF-bestandGehandicaptenzorg (VG, LG en ZG)

PDF-bestandGGz (lees ook dit)


U kunt zelf nagaan welk pakket het beste bij u past.

 • Bepaal bij welke grondslag of doelgroep u hoort.
 • Hebt u meerdere beperkingen, dan geldt de zogenoemde dominante grondslag, dat is de beperking waarvoor u de meeste zorg nodig hebt.
 • Vervolgens onderzoekt u bij welk pakket uw zorgvraag het beste past.  
 • De zorgzwaartepakketten zijn genummerd. Het laagste nummer is het laagste zzp, met de laagste hulpvraag en het laagste budget.

Terug naar boven


Huishoudelijke hulp en Kortdurend Verblijf in een pgb-zzp

Huishoudelijke Hulp

Al wordt Huishoudelijke Hulp niet genoemd als onderdeel van uw zzp, toch kunt u met uw zzp wel huishoudelijke hulp inkopen. Omdat Huishoudelijke Hulp in het zzp is opgenomen, kunt u geen (of slechts per hoge uitzondering) aanspraak maken op een pgb voor huishoudelijke hulp van de gemeente. Hebt u nog een lopende indicatie voor huishoudelijke hulp bij uw gemeente en hebt u een zorgzwaartepakket, dan bent u verplicht uw gemeente hiervan in kennis te stellen.

Kortdurend verblijf

Al wordt Kortdurend Verblijf niet genoemd als onderdeel van uw zzp, toch kunt u logeren of andere vormen van kortdurend verblijf blijven inkopen met uw pgb-zzp.

Terug naar boven


Dagbesteding in zorgprofielen

Mensen met een zorgprofiel en die jonger zijn dan 18 jaar, maken aanspraak op dagbesteding en vervoer. Tot 2014 werd bij deze mensen gekeken of ze onderwijs volgden. Was dat het geval, dan kon geen dagbesteding (en vervoer) bij het ZZP worden geïndiceerd.

Nu de onderwijsdeelname niet meer meeweegt in de beoordeling, heeft het ministerie van VWS het CIZ gevraagd om de dagbesteding toe te voegen aan de indicatie voor kinderen en jongeren die op dit moment een indicatie voor een ZZP zonder dagbesteding hebben. Deze aanpassing gaat op 1 augustus plaatsvinden.

Het betreft cliënten:

 • die op 31 december 2014 jonger dan 18 jaar zijn;
 • waarbij het laatst afgegeven besluit een verblijfsindicatie (ZZP) VG4 of hoger, LG, ZGvis/aud zonder dagbesteding en/of vervoer is; 
 • en voor wie de einddatum van de afgegeven verblijfsindicatie ligt op of na 1 augustus 2015.

De toevoeging van de dagbesteding en vervoer aan de indicatie vindt volledig geautomatiseerd plaats. Als het voor u van toepassing is heeft u hier begin augustus bericht over gehad.

Is de persoon bij het doen van een nieuwe aanvraag ouder dan 18 jaar? Dan beoordeelt het CIZ in het indicatieonderzoek de noodzaak voor dagbesteding en vervoer opnieuw.
Lees meer op CIZ.

Terug naar boven


Tarieven pgb-zzp

Kijk bij tarieven zzp

Terug naar boven


Formulieren en wet- en regelgeving

Formulieren

Wet- en regelgeving

Terug naar boven

Pagina delen

'Veranderingen in de pgb-zorg 2015' / Lid worden

Toegezonden aan leden en abonnees (december 2014). 

Nog geen lid of abonnee? Ga voor informatie en aanmelding naar www.pgb.nl/lid-of-abonnee-worden. Hier vindt u ook informatie over hoe u kunt opzeggen. 

Hoe groter we zijn, hoe meer invloed we hebben!

cover eigenwijs

Eigenwijs

Is19/4 verschenen met VN-verdrag aangenomen, trekkingsrecht moet en kan anders, wat doet parent2parent?