Per Saldo maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budgetMet ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hier leest u meer over:


Per Saldo en de agenda

Wlz (voorheen Awbz)

Zorgzwaartepakket (zzp)/zorgprofiel

Een zorgzwaartepakket wordt vanaf 1 juli 2007 niet meer alleen toegekend bij opname in een instelling (met indicatie voor 'Verblijf'). Blijft u thuis wonen in plaats van in een instelling, dan kunt daarvoor een pgb krijgen in de vorm van een zorgzwaartepakket. Vanaf 2015 is de Wlz grotendeels gericht op budgethouders met een zzp. Daarnaast zijn er budgethouders die wel onder de criteria van de Wlz vallen, maar geïndiceerd zijn in functies en klassen, zoals bijvoorbeeld bij 'meerzorg'.

U vindt op deze pagina informatie over de volgende onderwerpen:


Wat is een zorgzwaartepakket (zzp)?

Een zzp is een pakket aan zorg, met daaraan verbonden een budget waarmee u uw hulp kunt inkopen. Om in aanmerking te komen voor een zzp moet zijn vastgesteld:
 • dat u een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking hebt, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
 • dat u vanwege de zorg die u nodig hebt, bent aangewezen op een beschermende woonomgeving en/of een therapeutisch leefklimaat en/of permanent toezicht
  NB Voor kinderen is vanaf januari 2012 een beschermende woonomgeving geen voorwaarde meer, zie verderop bij Zorgzwaartepakket voor kinderen
 • dat u meer dan drie etmalen (18 dagdelen) per week deze zorg nodig hebt

Het pgb-zzp is er speciaal voor mensen die thuis willen blijven wonen of willen wonen in kleinschalige woonvormen, eigen woning/aanleunwoning, geclusterde woningen, kleinschalig wonen in groepsverband, Thomashuizen of andere huizen van particulier initiatief.

Volledig pakket thuis is geen pgb

Om verwarring te voorkomen: als er wordt gesproken over een volledig pakket thuis (VPT) dan wordt bedoeld dat een instelling de zorg aan huis gaat leveren. Dit is een vorm van zorg in natura en geen pgb.

Meer informatie over het zorgzwaartepakket

In een slimme lijst van Per Saldo leest u alles over het zorgzwaartepakket. De slimme lijst Zorgzwaartepakket is in maart 2013 geactualiseerd.

Terug naar boven


Vanaf 2015: zorgprofielen

Met ingang van 2015 spreekt het CIZ bij nieuwe indicaties niet langer over zzp's, maar over zorgprofielen. De zorgprofielen 2015 zijn nagenoeg gelijk aan de zorgzwaartepakketten. Niet langer worden de nummers gebruikt bij de naambeschrijvingen van zorgprofielen en het onderste staatje met uren is ook vervallen. Voor het overige zijn de zorgprofielen gelijk gebleven.

Veranderingen

Niet langer is in een profiel de globale urenverdeling opgenomen .
Bij een  profiel staat soms de toevoeging 2015. Dat  betekent dat dit profiel vanaf 2016 niet meer bestaat. Vanaf 2016 worden bij nieuwe mensen deze zorgvragen dus ook door gemeente en zorgverzekeraars opgepakt en niet langer door de Wlz.
De geldigheidsduur is vanaf 2015 onbepaald, voor de huidige geldige indicatie. De verzekerde kan zelf een herindicatie aanvragen als de zorgbehoefte is veranderd, of gaat veranderen. maar er zijn uitzonderingen:

Voor bepaalde tijd

De volgende indicaties zijn niet voor onbepaalde tijd:

 • VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (voorheen 09b)  = maximaal 6 maanden
 • GGZ B =maximaal 3 jaar
 • LVG = maximaal 3 jaar
 • SGLVG = maximaal 3 jaar

Download het profielenoverzicht


Terug naar boven


Zzp-profielen: welk profiel past bij u?

Hiervoor kunt u de volgende informatie raadplegen:

Profielbeschrijvingen

PDF-bestandVerpleging en verzorging

PDF-bestandGehandicaptenzorg (VG, LG en ZG)

PDF-bestandGGz


U kunt zelf nagaan welk pakket het beste bij u past.

 • Bepaal bij welke grondslag of doelgroep u hoort.
 • Hebt u meerdere beperkingen, dan geldt de zogenoemde dominante grondslag, dat is de beperking waarvoor u de meeste zorg nodig hebt.
 • Vervolgens onderzoekt u bij welk pakket uw zorgvraag het beste past.  
 • De zorgzwaartepakketten zijn genummerd. Het laagste nummer is het laagste zzp, met de laagste hulpvraag en het laagste budget.

Terug naar boven


Hoeveel zzp's waren er?

Er waren per grondslag/doelgroep een beperkt aantal zzp's waarvan het pakket dat het beste bij u past, kon worden geïndiceerd.

Aantal zzp's

10 voor VV (verpleging en verzorging)

5 voor LVG (licht verstandelijke beperking)

8 voor VG (verstandelijke beperking)

6 voor GGz (geestelijke gezondheidszorg)

7 voor LG (lichamelijke beperking)

5 voor ZG-visueel (blinden en slechtzienden)

4 voor ZG-auditief en communicatief (doven en slechthorenden en communicatief beperkt)

 

In alle zzp's waren varianten mogelijk met al dan niet Begeleiding Groep en/of Vervoer. Uitzondering: in VV is er geen zzp met Begeleiding Groep.

2015

De laatst jaren waren langlopende indicaties mogelijk, tot maximaal 15 jaar. Deze indicaties lopen in 2015 gewoon door, totdat er een herindicatie zal zijn voor een zorgprofiel (zie hierboven).


Terug naar boven


Zorgzwaartepakket voor kinderen

Beschermende woonomgeving

Wanneer een kind enkel een beschermende woonomgeving nodig heeft, is dat vanaf 2012 geen reden meer om een zorgzwaartepakket geïndiceerd te krijgen. Het door ouders bieden van een beschermende woonomgeving aan minderjarigen, wordt gezien als gebruikelijke zorg, waarvoor geen aanspraak op AWBZ-zorg gemaakt kan worden. Deze maatregel is het gevolg van een uitspraak van het hoogste rechtsorgaan, de Centrale Raad van Beroep. Voor belangstellenden: leest u uitspraak LJN: BM3507 erop na.

Andere voorwaarden

Naast de beschermende woonomgeving zijn er nog andere voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een zzp, namelijk als er noodzaak is voor een therapeutisch leefklimaat en/of permanent toezicht noodzakelijk is. Dat betekent dat kinderen (tenminste tot 17 jaar) alleen in aanmerking komen voor de functie Verblijf als er een noodzaak is voor een therapeutisch leefklimaat en/of permanent toezicht. Daarnaast dient het kind meer dan 3 etmalen per week, dat zijn 18 dagdelen, aangewezen te zijn op deze zorg. Wanneer ouders of andere mantelzorgers bereid zijn een deel van de zorg vrijwillig op zich te nemen, kan er sprake zijn van minder dan 18 dagdelen 'verblijfszorg' per week, waardoor er een indicatie in functies en klassen kan worden gesteld.

Therapeutisch leefklimaat

Met therapeutisch leefklimaat wordt bedoeld dat het kind een woon- en leefomgeving nodig heeft afgestemd op zijn/haar beperkingen, zoals:

 • specifieke voorzieningen in de directe nabijheid, zoals oefenruimten, behandelruimten, snoezelruimten, specifieke badruimten, omdat de zorg frequent en intensief of specifiek is;
 • een specifiek woon- en leefklimaat, zoals een specifiek dagritme, specifieke omgangsvormen of sociale omgeving;
 • een structurerende omgeving

Permanent toezicht

Permanent toezicht is zorg waarbij het noodzakelijk is dat het kind voortdurend in de gaten wordt gehouden op zowel regelmatige als onregelmatige momenten. Dit toezicht is niet hetzelfde als het toezicht dat alle ouders geacht worden aan hun kinderen te geven, de zogenoemde gebruikelijke zorg. Bij kinderen hangt gebruikelijke zorg samen met de leeftijd. U leest hierover meer in de CIZ-indicatiewijzer. Permanent toezicht kan verschillende doelen hebben en verschillen in intensiteit. Afhankelijk daarvan kan toezicht gericht zijn op:

 • het bieden van lichamelijke zorg, zodat tijdig in kan worden gegrepen bij bijvoorbeeld valgevaar, of complicaties bij een ziekte;
 • het verlenen van zorg op ongeregelde en/of geregelde tijden, omdat het kind zelf niet in staat is om hulp in te roepen;
 • het ingrijpen bij gedragsproblemen:
  a. therapeutisch: gericht op verbetering van de gedragsstoornis of aanleren van ander gedrag;
  b. of preventief: voorkomen van escalatie en gevaar.

Terug naar boven


Huishoudelijke hulp en Kortdurend Verblijf in een pgb-zzp

Huishoudelijke Hulp

Al wordt Huishoudelijke Hulp niet genoemd als onderdeel van uw zzp, toch kunt u met uw zzp wel huishoudelijke hulp inkopen. Omdat Huishoudelijke Hulp in het zzp is opgenomen, kunt u geen (of slechts per hoge uitzondering) aanspraak maken op een pgb voor huishoudelijke hulp van de gemeente. Hebt u nog een lopende indicatie voor huishoudelijke hulp bij uw gemeente en hebt u een zorgzwaartepakket, dan bent u verplicht uw gemeente hiervan in kennis te stellen.

Kortdurend verblijf

Al wordt Kortdurend Verblijf niet genoemd als onderdeel van uw zzp, toch kunt u logeren of andere vormen van kortdurend verblijf blijven inkopen met uw pgb-zzp.

Terug naar boven


Tarieven pgb-zzp

2015

Hieronder kunt u de tarieven downloaden:

2014

Hieronder kunt u de tarieven downloaden:

2013

Hieronder kunt u de tarieven downloaden:

2012

Hieronder kunt u de tarieven downloaden:

2011

Hieronder kunt u de tarieven downloaden:

Terug naar boven


Formulieren en wet- en regelgeving

Formulieren

Wet- en regelgeving


Terug naar boven

Pagina delen

'Veranderingen in de pgb-zorg 2015' / Lid worden

Toegezonden aan leden en abonnees (december 2014). 

Nog geen lid of abonnee? Ga voor informatie en aanmelding naar www.pgb.nl/lid-of-abonnee-worden. Hier vindt u ook informatie over hoe u kunt opzeggen. 

Hoe groter we zijn, hoe meer invloed we hebben!

cover eigenwijs

Eigenwijs

Verschijnt 7 april

met onder andere uitbetaling SVB, regeling Zvw, eigen bijdrage, gesprek

met Van Rijn