Per Saldo maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budgetMet ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hier leest u meer over:


Per Saldo en de agenda

Wlz (zorgkantoor)

Aanvragen indicatie Wlz

Hebt u zorg of begeleiding nodig, neem dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

U hebt geen doorverwijzing nodig om een indicatie voor zorg vanuit de Wlz aan te vragen. U kunt zichzelf rechtstreeks aanmelden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Lees ook Wlz: een nieuwe wet, wat betekent dat voor u?

Aanvraag indienen bij het CIZ

U volgt de volgende stappen:
 • U kunt vanaf begin oktober 2015 weer online een aanvraag indienen via 'Mijn Wlz-aanvraag'.
 • U kunt ook het formulier 'Aanvraag langdurige zorg' uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen.
 • U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen. Dan stuurt u het machtigingsformulier mee met de aanvraag.
 • Voor mensen met een psychogeriatrische aandoening geldt: een aanvraag voor zorg vanuit de Wlz kan ook door de partner van de aanvrager of een van de kinderen ondertekend worden, als deze aanvraag gedaan wordt in combinatie met een aanvraag voor een Bopz-toets. Dat geldt alleen. Lees meer.
 • U stuurt het formulier samen met de volgende documenten op naar het CIZ: kopie van een geldig identiteitsbewijs, indien van toepassing een bewijs dat u wettelijk vertegenwoordiger bent, kopieën van medische gegevens die belangrijk zijn voor de aanvraag (zie punt 13 op het formulier).
 • Kijk ook op het overzicht benodigde informatie van het CIZ
 • Woont u in het buitenland of komt u uit het buitenland en woont u tijdelijk in Nederland, dan kan het CIZ de informatie alleen beoordelen als deze in de Nederlandse taal is opgesteld, of in het Nederlands is vertaald (originele verklaring in de andere taal meesturen). U stuur uw informatie op naar dit adres.
 • Bewaar de kopie van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie.

  Een kopie van het formulier is ook belangrijk wanneer u gebruik wilt maken van het dossieronderzoek bij Per Saldo, mogelijk voor Plusleden, zonder ingevuld formulier is dossieronderzoek niet mogelijk

 • Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl of meld u aan voor de nieuwsbrief van het CIZ.

Herindicatie

Budgethouders met een indicatie op 1 januari 2015 krijgen geen herindicatie, ook als deze gedurende 2015 afloopt.
Als uw situatie is veranderd kunt u een herindicatie aanvragen. De hele indicatie wordt opnieuw gedaan en deze gaat zo snel mogelijk in, op de datum van afgifte. Zowel bij een lagere als hogere herindicatie kan dit nadelig zijn. De meeste problemen hebt u wanneer de indicatie lager uitvalt en u hier met het afsluiten van contracten geen rekening mee hebt gehouden. Bij een hogere indicatie hebt u tijd nodig om zorg te organiseren en kunt u niet vanaf het begin af aan uw totale pgb benutten.


Terug naar boven


Wlz en schulden

Vanaf 1 januari 2011 bent u verplicht het zorgkantoor te melden dat u (of ouders van budgethouders onder de 18 jaar) in een schuldsaneringstraject zit.

Op grond van artikel 5.9 Regeling Wlz wordt het verlenen van een pgb geweigerd  als de budgethouder, of bij minderjarigheid van de budgethouder één van zijn ouders of voogden:

 • surseance van betaling heeft aangevraagd
 • failliet is verklaard
 • de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP) van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend
Een bezwaarprocedure heeft geringe slagingskansen. Slechts in zeer uitzonderlijke (zorg)omstandigheden zou een procedure kunnen lonen.
Een budgethouder zal hierbij objectief moeten kunnen aantonen dat zorg in natura niet mogelijk is. We zien in de praktijk dat het erg lastig is om dit aan te tonen.

Terug naar boven


Wlz en justitie

Een Wlz-verzekerde in detentie of in een TBS-kliniek valt voor zijn Wlz-zorg onder de verantwoordelijkheid van Justitie.

Wanneer begint en eindigt deze verantwoordelijkheid?

 • De verantwoordelijkheid voor Justitie begint als een verdachte, na waarschijnlijk enige tijd in politiebewaring doorgebracht te hebben, wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.
 • De verantwoordelijkheid voor Justitie eindigt als de detentie of de TBS-behandeling eindigt. Maar de begrippen 'proefverlof' en 'proeftijd' kunnen daarbij verwarrend werken.

Proefverlof: geen pgb

Verblijf in een TBS-klliniek kan gevolgd worden door proefverlof. Tijdens het proefverlof bestaat geen recht op Wlz-aanspraken en dus ook niet op een pgb. Betrokkene kan tijdens het proefverlof begeleid worden door de reclassering maar valt nog onder verantwoordelijkheid van de TBS-kliniek. Het proefverlof eindigt met een rechterlijke uitspraak. Met die rechterlijke uitspraak eindigt ook de verantwoordelijkheid van Justitie voor de zorg. Lees voor informatie hierover op www.rijksoverheid.nl

Proeftijd: wel pgb

Gedetineerden kunnen vervroegd in vrijheid worden gesteld. Aan de vervroegde vrijlating kunnen voorwaarden worden verbonden en voor die voorwaarden zal een proeftijd worden vastgesteld. Ook zal er sprake zijn van begeleiding door de reclassering. Maar een (vervroegd) vrijgelaten gedetineerde heeft weer Wlz-aanspraken en kan dus weer een pgb krijgen. Ook als hij te maken heeft met een proeftijd en begeleid wordt door de reclassering. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Samenvattend

 • De TBS'er op proefverlof krijgt geen pgb
 • De ex-gedetineerde met een proeftijd krijgt wel pgb.

In voorkomende gevallen zal de reclasseringsmedewerker kunnen uitleggen welke situatie van toepassing is.

Terug naar boven


Wlz en rechtsbescherming

Ouders zijn automatisch wettelijk vertegenwoordiger van hun kind, totdat hij/zij de 18-jarige leeftijd bereikt. Zijn ouders als vertegenwoordiger van hun volwassen kind met een pgb verplicht dit wettelijk te regelen? Nee, zegt het Zorginstituut Nederland.

Regeling Awbz 2014

Hierin stond dat ‘wanneer een budgethouder niet in staat kan worden geacht om zelf of met hulp van een derde op verantwoorde wijze gebruik te maken van het pgb, het budget door het zorgkantoor wordt geweigerd. De eventuele derde dient een juridische titel te hebben om voor de budgethouder op te treden.’Omdat het Per Saldo niet duidelijk was wat precies onder een ‘juridische titel’ wordt verstaan, zijn de juristen dat gaan uitzoeken.

Tekst regeling Awbz 2014 klopt niet

Het Zorginstituut Nederland dat de overheid adviseert over de inhoud van de regeling, geeft een duidelijk antwoord. De hierboven vermelde tekst is tegen het advies van het Zorginstituut Nederland in, in de Regeling Awbz terechtgekomen. In de wettekst zijn namelijk geen aanknopingspunten voor het verplicht stellen van bewindvoering of curatele. Budgethouders kunnen er daarom vanuit gaan dat met ‘juridische titel’ wordt bedoeld: vertegenwoordiger of gemachtigde.

Geen rechtsbescherming vereist

Dit betekent dat zorgkantoren die wel wettelijke vertegenwoordiging eisen, daar niet het recht toe hebben. Ouders kunnen zonder een vorm van rechtsbescherming het pgb van hun volwassen kind met een beperking blijven beheren. Komt het toch voor, bel Per Saldo!

Wilt u meer lezen over rechtsbescherming, ga naar Brochure over rechtsbescherming voor mensen met een verstandelijke beperking.

Terug naar boven


Ondersteuning

Per Saldo

Leden kunnen met al hun vragen van maandag tot en met donderdag bellen naar de ledenlijn. Plusleden kunnen gebruik maken van juridische ondersteuning.

Ook is er de cursus 'Indicatiestelling en pgb in de Wlz' van Per Saldo.

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit uw gemeente

Als u een indicatie aanvraagt voor Wlz-zorg, heeft u recht op cliëntondersteuning vanuit uw gemeente. Dit is kortdurende ondersteuning voor informatie en advies.  De gemeente betaalt de onafhankelijke cliëntondersteuning. Vraag uw gemeente welke organisatie dit verzorgt. Bron: regelhulp.nl.

Terug naar boven


Wat mag wel/niet in de Wlz

Lees verder bij Wat mag wel/niet

Terug naar boven

Pagina delen

'Veranderingen in de pgb-zorg 2015' / Lid worden

Toegezonden aan leden en abonnees (december 2014). 

Nog geen lid of abonnee? Ga voor informatie en aanmelding naar www.pgb.nl/lid-of-abonnee-worden. Hier vindt u ook informatie over hoe u kunt opzeggen. 

Hoe groter we zijn, hoe meer invloed we hebben!

cover eigenwijs

Eigenwijs

Verschijnt 26 juli:14/7 VN-verdrag in wer- king|Trekkingsrecht waterdicht systeem 1/1/18|Huish. hulp blijft taak gemeente